Aanvragen

Foto met dank aan de Stichting Archief Kors van Bennekom, www.korsvanbennekom.nl

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  • Belangrijk: de viool- en de directiebeurs worden NIET op basis van een aanvraag toegekend. Indien men in aanmerking komt wordt men door het fonds benaderd.

Aanvragen ‘nieuwe stijl’

Met ingang van 1 januari 2022 stelt Het Kersjes Fonds een bedrag van maximaal 120.000 euro per jaar beschikbaar, te verdelen over één tot vier bijzondere projecten, afhankelijk van het aanbod en de kwaliteit. Geselecteerde projecten die meerdere jaren beslaan kunnen ook aanspraak maken op meerjarige steun, met een maximum van drie jaar. Musici, makers en organisatoren met originele ideeën en prikkelende plannen voor kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties kunnen vanaf 1 oktober 2021 hun aanvragen indienen bij Het Kersjes Fonds.

Tot 1 januari 2022 zullen de aanvragen voor diverse activiteiten die onder het ‘oude’ beleid vallen en waarvan de realisatie vóór 1 juli 2022 plaatsvindt, nog in behandeling worden genomen. Vanaf 1 januari 2022 vervalt deze mogelijkheid.
Zie verder in de tekst voor de voorwaarden voor aanvragen ‘oude stijl’.

Criteria voor aanvragen ‘nieuwe stijl’

Het Kersjes Fonds wil creativiteit in de sector ondersteunen op basis van kwaliteit, originaliteit, financiële haalbaarheid en urgentie en hier een wezenlijke bijdrage aan leveren.
De honorering van musici volgens de fair practice code is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag. Andere criteria zijn een gezonde organisatie en een realistisch publieksbereik.
De omvang van een project is van ondergeschikt belang aan de selectiecriteria.
Het Kersjes Fonds stimuleert musici, makers en organisatoren in de muzieksector (met name kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties) om schijnbaar onmogelijke dromen waar te maken. Hierbij geniet jong talent bijzondere aandacht, maar is geen voorwaarde.

Indienen aanvragen ‘nieuwe stijl’

• Aanvragen die aan bovenstaande criteria voldoen, kunnen het hele jaar door via e-mail worden ingediend, en zullen meerdere keren per jaar beoordeeld worden.
• De door het Fonds geselecteerde aanvragers zullen worden uitgenodigd om hun project te komen pitchen. Hierna wordt een definitieve keuze gemaakt.
• Het Kersjes Fonds verwacht dat aanvragen helder en kernachtig geformuleerd zijn. De openingsbrief en de inhoudelijke informatie mogen niet meer dan 10 pagina’s beslaan. Naar aanvullende informatie zoals cv’s en muziekvoorbeelden kun je verwijzen in linkjes.
• De aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend als één pdf. Uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel kunnen als een apart pdf verzonden worden.
• Je kunt je aanvraag richten aan: annette@hetkersjesfonds.nl
• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ensembles gedurende een aantal jaren financieel te ondersteunen bij hun exploitatie, maar uitsluitend in het kader van een specifiek project dat bij Het Kersjes Fonds is ingediend.

Aanvragen ‘oude stijl’, nog in te dienen tot 1 januari 2022

Tot 1 januari 2022 zullen de giften voor diverse activiteiten, die onder het ‘oude’ beleid vallen en waarvan de realisatie vóór 1 juli 2022 plaatsvindt, nog in behandeling worden genomen. Hierna vervalt deze mogelijkheid.

Dinsdag 2 november is de sluitingsdatum van de najaarsronde ‘oude stijl’.

Indienen aanvragen ‘oude stijl’

Het Kersjes Fonds behandelt aanvragen die helder en kernachtig geformuleerd zijn.

• De openingsbrief, de inhoudelijke informatie (ten hoogste 3 pagina’s) en het dekkingsplan mogen bij elkaar uit 6 à 7 pagina’s bestaan; een festivalaanvraag uit 10 pagina’s. Naar aanvullende informatie zoals cv’s en muziekvoorbeelden kun je verwijzen in linkje

• De inleidende pagina is gericht aan directeur/bestuur. De naam van de contactpersoon met vermelding van telefoonnummer en e-mailadres mag in de openingsbrief niet ontbreken.
• Aanvragen bevatten een beknopte en duidelijke projectbeschrijving met motivatie, speeldata, tijdsplanning, korte biografieën, beschrijving van een eventueel educatietraject en marketingplannen.
• Beperk je motivering zo veel mogelijk en voorkom herhalingen!
• Aanvragen bevatten een gedetailleerde begroting met dekkingsplan en een overzicht van andere aanvragen voor financiële bijdragen.
• Je kunt je aanvraag per e-mail indienen als één pdf. Uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel kunnen als een aparte pdf verzonden worden.
• De aanvraag graag richten aan annette@hetkersjesfonds.nl

LET OP: wij hanteren een halfjaarstermijn: dit houdt in dat er niet minder dan een halfjaar tussen datering aanvraag en begin project mag zijn. 

Aanvragen die langer zijn dan 10 pagina’s, inclusief dekkingsplan en openingsbrief, worden niet in behandeling genomen.

Waarvoor kun je Het Kersjes Fonds niet benaderen?

Het Kersjes Fonds is er niet voor:
• structurele (exploitatie-)subsidie(s)
• compositieopdrachten
• subsidies aan andere fondsen
• instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
• buitenlandse projecten
• projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn
• amateurgezelschappen
• instellingen die voldoende eigen middelen hebben
• grootschalige muziekproducties

De toe- of afwijzing is een bestuursbesluit. Het fonds geeft geen inzage in de motivatie voor de besluiten. Een afgewezen aanvraag kan niet nogmaals in behandeling worden genomen.