Aanvragen

Foto met dank aan de Stichting Archief Kors van Bennekom, www.korsvanbennekom.nl

Wij behandelen twee soorten aanvragen:
1. projectaanvragen
2. aanvragen m.b.t. talentontwikkeling voor strijkers en dirigenten

  • Belangrijk: de viool- en de directiebeurs worden NIET op basis van een aanvraag toegekend. Indien men in aanmerking komt wordt men door het fonds benaderd.
 

1. Projectaanvragen ‘nieuwe stijl’: het aanvragenbeleid is structureel veranderd. Het is niet mogelijk om zonder overleg een complete aanvraag in te dienen. Hoe het wel gaat lees je hieronder. 

Het Kersjes Fonds verlegt gedeeltelijk zijn koers en trekt vanaf 1 januari 2022 meer geld uit voor minder projecten. Kwaliteit staat voorop. Originele en prikkelende muziekprojecten komen in aanmerking voor substantiële financiële steun vanaf de ontwikkeling van een idee tot aan de uitvoering op het podium. 

Het Kersjes Fonds stelt een bedrag van maximaal 120.000 euro per jaar beschikbaar, te verdelen over één tot vier bijzondere projecten, afhankelijk van het aanbod en de kwaliteit. Geselecteerde projecten die meerdere jaren beslaan kunnen ook aanspraak maken op meerjarige steun, met een maximum van drie jaar. 

Criteria voor aanvragen ‘nieuwe stijl’

Het Kersjes Fonds wil creativiteit in de sector ondersteunen op basis van kwaliteit, originaliteit, financiële haalbaarheid en urgentie en hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Het streven is om uitdagende, levensvatbare maar kwetsbare ideeën bij de bron te koesteren en de kans te geven om zich te ontwikkelen.

De honorering van musici volgens de fair practice code is een voorwaarde voor het indienen van een aanvraag. Andere criteria zijn een gezonde organisatie van het betreffende project en een realistisch publieksbereik.
De omvang van een project is van ondergeschikt belang aan de selectiecriteria.

Het Kersjes Fonds stimuleert musici en makers in de muzieksector (met name kamermuziekconcerten en/of kleinschalige muziek(theater)producties) om schijnbaar onmogelijke dromen waar te maken. Hierbij geniet jong talent bijzondere aandacht, maar is geen voorwaarde. 

Er kan alleen worden aangevraagd door musici en makers, niet door festivals en organisaties. 

De steun van HKF is bedoeld voor duurzaam met Nederland verbonden musici / makers. 

Zie voor meer informatie over de doelstellingen van het fonds de pagina ‘Over het fonds‘. 

Indienen aanvragen ‘nieuwe stijl’

• HKF kan het hele jaar worden benaderd over projecten die aan bovenstaande criteria voldoen. Voor een goede pre-aanvraag is het belangrijk na te denken over de volgende punten:

  • Wat is het vernieuwende karakter van het project?
  • Visie, doel, motivatie: wat is je vertrekpunt, heb je een visie op de langere termijn t.a.v. het project?
  • Publieksbereik
  • Aantal concerten

De door het fonds geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd om hun project te komen pitchen. Hierna wordt een definitieve keuze gemaakt. 

De pre-aanvragen bestaan uit drie pagina’s, waarvan de eerste twee pagina’s de inhoud beschrijven en de derde pagina globaal inzicht in de begroting geeft. Biografieën kunnen als link worden bijgevoegd. Pre-aanvragen kunnen als enkele PDF per e-mail worden ingediend bij: annette@hetkersjesfonds.nl, cc administratie@hetkersjesfonds.nl

DE SLUITINGSDATUM VOOR DE KOMENDE VERGADERING IS MAANDAG 24 JUNI 2024. 

OP DEZE DATUM KAN NOG INGEDIEND WORDEN.

AANVRAGEN DIE HIERNA WORDEN INGEDIEND ZULLEN IN HET NAJAAR IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN. DE SLUITINGSDATUM VOOR DE NAJAARSRONDE IS VRIJDAG 4 OKTOBER 2024. 

• Stichtingen dienen een uittreksel van het handelsregister aan de aanvraag separaat toe te voegen.

• Alleen duurzaam met Nederland verbonden musici  en / of makers kunnen aanvragen. 

• Voor advies kan worden gemaild naar annette@hetkersjesfonds.nl

• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling makers gedurende een aantal jaren financieel te ondersteunen bij hun exploitatie, maar uitsluitend in het kader van een specifiek project dat bij HKF is ingediend.

Waarvoor kun je Het Kersjes Fonds niet benaderen?

Het Kersjes Fonds is er niet voor:

• structurele (exploitatie-)subsidie(s)

• muziekparticipatie en muziek-educatieve projecten

• compositieopdrachten

•subsidies aan andere fondsen

•CD-, boek- en filmprojecten

• instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling

• buitenlandse projecten

• projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn

• amateurgezelschappen

• instellingen die voldoende eigen middelen hebben

• grootschalige muziekproducties

De toe- of afwijzing is een bestuursbesluit. Het fonds geeft geen inzage in de motivatie voor de besluiten. Een afgewezen aanvraag kan niet nogmaals in behandeling worden genomen.

2. Aanvragen i.h.k.v. talentontwikkeling, gericht op strijkers en dirigenten

Ook in het nieuwe beleid blijft HKF jonge musici steunen bij hun muzikale ontwikkeling op het hoogste niveau. Individuele strijkers, strijkkwartetten en dirigenten kunnen steun aanvragen voor incidentele masterclasses en zomercursussen. Mail de aanvraag in een beknopte beschrijving (1 A4) naar HKF.